Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedura X

 

DOTYCZY WYCIECZEK ŻŁOBKOWYCH

 

 1. Organizator wyjścia/wyjazdu dzieci poza teren żłobka odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
 2. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział ich dzieci w wycieczce poza teren miejscowości, w której znajduje się żłobek. Jeżeli u dziecka występują przeciwwskazania zdrowotne nie zezwalające na jego udział w wycieczce, zostaje on zwolniony z uczestnictwa w niej.
 3. Należy przestrzegać warunków opieki nad dziećmi, a w szczególności:

        4. Na wycieczkę należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.

 

Szczegółowe zasady organizowania wycieczki:

OPIEKUN:

 1. Zapoznaje dzieci z miejscem i celem spaceru, wycieczki. Organizując krótką wycieczkę lub spacer powinien rozważyć kryteria, takie jak: wiek dzieci, zainteresowania, potrzeby, stan zdrowia, sprawność fizyczną.
 2. Dba o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych.
 3. Angażuje dodatkową pomoc do sprawowania opieki.
 4. Przypomina dzieciom o zasadach bezpieczeństwa i czuwa nad ich bezpieczeństwem.
 5. Zapisuje w dzienniku zajęć informację o wycieczce.
 6. Przelicza stan osobowy dzieci, a później go kontroluje.
 7. Przestrzega zasad przemieszczania się przez ulicę tylko w miejscach wyznaczonych.

RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI:

 1. Zapewniają dzieciom odpowiednią garderobę, buty stosowne do pory roku.
 2. Nie odbierają dzieci na trasie wycieczki czy spaceru. Mogą je odebrać z terenu żłobka.
 3. Odbierając dziecko informują o tym opiekuna.

DZIECI:

 1. Biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki/spaceru.
 2. Przestrzegają zasad bezpieczeństwa, reagują na umówione sygnały, nie oddalają się od grupy.
 3. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych.
 4. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

 

Wersja XML