Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedura VIII

 

DOTYCZY BEZPIECZEŃSTWA W SALI

OPIEKUN:

 1. Ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do przebywania w sali nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci jak i jego. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji elektrycznej, stan mebli i krzesełek.
 2. Jeżeli sala nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, opiekun ma obowiązek zgłosić to do dyrektora żłobka celem usunięcia usterek.
 3. Opiekun powinien zadbać o wywietrzenie sali, zapewnić właściwe oświetlenie.
 4. Opiekun nie może pozostawić dzieci bez żadnej opieki. Uchybienie obowiązkom opiekuna w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom grozi odpowiedzialnością karną bądź dyscyplinarną.
 5. Na bezpieczeństwo dzieci w żłobku składa się bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Bezpieczeństwo fizyczne polega na chronieniu dzieci przed urazami, bólem fizycznym, utratą życia i zdrowia. Bezpieczeństwo psychiczne polega na właściwym komunikowaniu się z dzieckiem, akceptacji, tolerancji dziecka bez względu na potencjał rozwojowy, status społeczny, pochodzenie.
 6. W żłobku wdraża się dzieci do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie:

       7. Dziecku nie wolno:

        8. Opiekun ma obowiązek wdrażania dzieci do bezpiecznych zachowań, w szczególności:

        9. Uwaga opiekuna musi być stale skierowana na dzieci.
        10. Opiekun ma obowiązek organizowania zajęć w sposób przemyślany, tak aby przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
        11. Jeżeli dziecko chce skorzystać z toalety, opiekun powinien zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo dziecku korzystającemu z toalety jak i reszcie grupy.
        12. Opiekun dba o ład, czystość i porządek podczas pobytu dzieci w sali.

Należy pamiętać, że przez cały czas pobytu dzieci w żłobku należy zapewnić im odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo również przez odpowiednie zabezpieczenie wejścia do żłobka i ogrodzenia terenu. Każdy pracownik wykonujący swoją pracę nie może stwarzać zagrożenia dla innych pracowników i dzieci.


PERSONEL OBSŁUGOWY:

 1. Pracownicy obsługi powinni przechowywać narzędzia pracy i środki czystości w miejscach do tego przeznaczonych.
 2. Wszyscy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie z zakresu bhp, ochrony ppoż., a opiekunki dodatkowo szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 3. Każdy pracownik żłobka jest zobowiązany zareagować w przypadku zauważenia dziecka pozostającego bez opieki w żłobku, na placu zabaw, w każdym miejscu poza salą.
 4. Każdy pracownik żłobka jest zobowiązany do sprawdzenia zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenia dostępu dzieci do środków chemicznych.
Wersja XML