Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedura VI

 

DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NA TERENIE ŻŁOBKA ZDARZY SIĘ DZIECKU NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK

 

Wypadek dziecka - nagłe zderzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawienia dziecka pod opieką żłobka.

Podczas lekkich obrażeń (otarcia, skaleczenia)  

OPIEKUN:

 1. Udziela dziecku doraźnej pomocy przed medycznej.
 2. Zabezpiecza grupę.
 3. Powiadamia dyrektora placówki.
 4. Powiadamia rodziców/prawnych opiekunów dziecka o okolicznościach powstania obrażeń. Wspólnie z rodzicami ustala dalsze czynności: godzinę odbioru dziecka ze żłobka w dniu zdarzenia.

Podczas poważnego wypadku.

OPIEKUN:

 1. Udziela dziecku doraźnej pomocy przed medycznej, (sposób udzielania pomocy uzależniony jest od potrzeb poszkodowanego dziecka i rodzaju wypadku).
 2. Zabezpiecza grupę.
 3. Zabezpiecza miejsce wypadku, (aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych).
 4. Powiadamia dyrektora placówki.
 5. Niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o nieszczęśliwym wypadku.
 6. W dniu zdarzenia sporządza kartę wypadku, w której opisuje przebieg zdarzenia.

W przypadku zagrożenia życia dziecka pracownicy żłobka są zobowiązani niezwłocznie powiadomić pogotowie ratunkowe.

DYREKTOR PLACÓWKI:

 1. Zawiadamia o każdym poważnym wypadku współpracującego ze żłobkiem specjalistę do spraw BHP.
 2. O wypadku ciężkim i śmiertelnym zawiadamia niezwłocznie policję, pogotowie ratunkowe, rodziców/prawnych opiekunów.
 3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 4. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną urządzeń lub pomieszczenia, dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin.
 5. Powołuje członków zespołu powypadkowego, w skład którego mogą wchodzić specjalista do spraw bhp oraz upoważniony pracownik.
 6. Podpisuje protokół powypadkowy wraz z członami zespołu.
 7. Prowadzi rejestr wypadków.
 8. Omawia z pracownikami okoliczności i przyczyny wypadku oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania mu.
Wersja XML