Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedura IV

 

DOTYCZY PRZYPADKU, GDY RODZIC/PRAWNY OPIEKUN NOTORYCZNIE ODBIERA DZIECKO ZE ŻŁOBKA PO GODZINACH URZĘDOWANIA PLACÓWKI

 

OPIEKUN:

 1. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 2. Dokumentuje spóźnienie w zeszycie spóźnień rodziców.
 3. Dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej i przekazuje ją dyrektorowi jeżeli rodzic spóźnił się więcej niż 3 razy.


DYREKTOR PLACÓWKI:

 1. Wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica/prawnego opiekuna, który łamie ustalone zasady odbierania dziecka, powiadamia go o konsekwencjach takiego zachowania. Zobowiązuje go do podporządkowania się im.
 2. Ustala wspólnie z rodzicami zasady dalszego przebywania dziecka w żłobku.
 3. W przypadku gdy rodzice/prawni opiekunowie nadal odbierają dziecko po godzinach urzędowania placówki dyrektor zwraca się do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej o rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka, a w następnej kolejności powiadamia najbliższą jednostkę Policji i Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.
Wersja XML