Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin korzystania z placu zabaw

 

 

Regulamin korzystania z placu zabaw
w Żłobku Publicznym w Zawadzkiem

 

§ 1


Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw w Żłobku Publicznym w Zawadzkiem.

 

§ 2


Plac zabaw i znajdujące się na jego terenie urządzenia stanowią własność Żłobka Publicznego w Zawadzkiem.


§ 3


Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci w wieku do lat 3.


 § 4


Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką opiekunów wspomaganych przez pracowników obsługi, rodziców lub wskazanych przez rodziców opiekunów ponoszących pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.


§ 5


Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:

 

 1. w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na hulajnodze, itp.
 2. zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to zjeżdżalni, dachów domków,
 3. zabronione jest korzystanie z huśtawek, bujaków przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

 

§ 6


Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

 1. zaśmiecania terenu,
 2. niszczenia i uszkadzania roślinności,
 3. dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzenia,
 4. zakłócania spokoju i porządku publicznego,
 5. palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
 6. wprowadzania zwierząt,
 7. spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających
 8. przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

 

§ 7


Przed każdym wyjściem na plac zabaw opiekun zobowiązany jest sprawdzić stan urządzeń zabawowych oraz przestrzeń placu zabaw. W razie stwierdzenia nieprawidłowości , opiekun nie powinien wprowadzać dzieci na plac zabaw.

 

§ 8


Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy zgłaszać Dyrektorowi Żłobka Publicznego w Zawadzkiem.

 

§ 9


Na plac zabaw może być wnoszony dodatkowy sprzęt sportowy oraz zabawki –za bezpieczeństwo zabaw oraz za powierzony sprzęt odpowiadają opiekunowie grup.
W razie zaistnienia wypadku należy udzielić dziecku pomocy przed lekarskiej, powiadomić dyrektora placówki oraz rodziców/prawnych opiekunów.

 

§ 10


W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu placówki obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw osób nieupoważnionych.

 

§ 11


Dyrektor Żłobka nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie bez jego zgody oraz poza godzinami pracy żłobka i nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu.

 

§ 12


Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.

 

§ 13


Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników żłobka, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na terenie placu zabaw.

 

§ 14


Oświadczenie o zapoznanie się z treścią regulaminu potwierdza własnoręcznym podpisem każdy pracownik żłobka.

 

§ 15


Telefony alarmowe:

 

§ 16


Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja XML