Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin monitoringu


REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

w Żłobku Publicznym w Zawadzkiem

 

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE


1.    Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Żłobku Publicznym w Zawadzkiem, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
2.    Zapisy z kamer stanowią zbiór danych osobowych, którego Administratorem jest Żłobek Publiczny w Zawadzkiem, ul. Powstańców Śląskich 1, 47-120 Zawadzkie.


§ 2
PODSTAWA PRAWNA


1.    Podstawą prawną umożliwiającą funkcjonowanie monitoringu wizyjnego w żłobku jest:

2.    Przetwarzanie zbioru danych osobowych pochodzących z zapisów z kamer podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.


§ 3
CEL MONITORINGU


Celem monitoringu wizyjnego żłobka jest:

Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników żłobka oraz nie zwalnia pracowników odpowiedzialnych za dozór obiektu z wypełniania swoich obowiązków.


§ 4
ZAKRES I MIEJSCE STOSOWANIA MONITORINGU


1.    System monitoringu wizyjnego w żłobku składa się z następujących elementów:

2.    Monitoring funkcjonuje całodobowo. Rejestracji i zapisowi na nośniku fizycznym podlega obraz.
3.    Zapisowi mogą podlegać następujące informacje:

4.    Zapis z monitoringu przechowywany jest na twardych dyskach przez okres 30 dni po czym następuje jego nadpisanie kolejnymi zdarzeniami.
5.    Miejscami objętymi monitoringiem są:

 

§ 5
WGLĄD ORAZ NADZÓR NAD MONITORINGIEM OBIEKTU


1.    Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu ma Dyrektor Żłobka.
2.    Osobami upoważnionymi do zapoznania się z zapisami z kamer monitoringu są:

Osoby obserwujące bieżące zapisy lub przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania informacji o danych zarejestrowanych przez monitoring osobom nieupoważnionym.  

 

§ 6
UDOSTĘPNIANIE ZAPISU Z MONITORINGU


1. Dane zarejestrowane przez monitoring nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej.
2. Dane zarejestrowane mogą zostać udostępnione osobie zainteresowanej w sytuacji, gdy nie narusza to praw innych osób.
3. Zapis obrazu może zostać udostępniony za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osoby upoważnionej na podstawie pisemnego wniosku:

4. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring.
5. Do przegrywania materiału z rejestratora upoważniony jest Dyrektor lub osoba wskazana przez Dyrektora.
6. Dyrektor prowadzi rejestr udostępnienia nagrań, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
7. Plik z materiałem może być przekazany upoważnionym organom – na ich pisemny wniosek. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału –protokół przekazania.


§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Administrator Danych Osobowych.
2. Regulamin może ulec zmianie w zależności od zaistniałych nowych sytuacji.
3.Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie Zarządzeniem Dyrektora nr 2/2019 z dniem 05.04.2019r.

 

Wersja XML