Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O żłobku

 

         Żłobek Publiczny w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 1,  jest jednostką budżetową gminy Zawadzkie, dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie. Został utworzony na podstawie Uchwały XXXIII/314/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 sierpnia 2017r.  Nie posiada osobowości prawnej.
Żłobek działa na podstawie :
    • ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016r., poz.157),
    • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz.1870 ze zm.),
    • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446 ze zm.),
    • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.),

Podstawowym celem żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat oraz wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka.

 

          Zadaniem współczesnego żłobka jest tworzenie warunków do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci, a w rezultacie rozwinięcie takich cech osobowości i umiejętności, które pozwolą im z sukcesem funkcjonować w przedszkolu, szkole i całym późniejszy życiu. Uczęszczanie do żłobka ma sprawiać dzieciom radość, a rodzicom dzieci poczucie , że ich pociechy są bezpieczne i mają możliwość wszechstronnego rozwoju.

 

Do zadań Żłobka wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 należą w szczególności:

 

Misja placówki


Żłobek Publiczny w Zawadzkiem jest placówką:

 

Absolwent Żłobka będzie:

Wersja XML