Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedury bezpieczeństwa - COVID19

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 12/2020
Dyrektora Żłobka Publicznego w Zawadzkiem

 

Procedura bezpieczeństwa:
postępowanie w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem na terenie Żłobka Publicznego w Zawadzkiem


Postępowaniu podlegają pracownicy, rodzice, opiekunowie oraz dzieci Żłobka Publicznego w Zawadzkiem

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia:

1. Do placówki mogą przychodzić tylko zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę.
2. Osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi nie są angażowane w zajęcia opiekuńcze, oraz powinny nie mieć kontaktu z dziećmi.
3. Jeżeli osoby upoważnione do odbioru dziecka ze żłobka mają 60 i więcej lat uprasza się je o zaniechanie przyprowadzania/odbierania dzieci ze żłobka.
4. W przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych umieszcza się osobę w wyznaczonym i zaopatrzonym w środki dezynfekujące pomieszczeniu –pomieszczenie gabinetu lekarskiego.
5. Osoby, które podejrzewają u siebie wystąpienie niepokojących objawów koronawirusa nie powinni przychodzić do pracy, żłobka,  powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i umieszcza w wyznaczonym pomieszczeniu, informując jednocześnie o tym fakcie dyrektora. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u opiekuna grupy przed udaniem się do wyznaczonego pomieszczenia, powinien on zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom.
7. Pomieszczenia, w których przebywał pracownik podejrzany o zakażenie koronawirusem, należy natychmiast przewietrzyć, a klamki, poręcze, uchwyty lub inne powierzchnie, których dotykał ten pracownik, należy natychmiast zdezynfekować. Dzieci przebywające pod opieką tego pracownika należy przeprowadzić do innej sali i powierzyć opiece innego pracownika do czasu odebrania ich przez rodziców.
8. Należy poinformować właściwą miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
9. Informacje w sprawie podejrzenia zakażenia się pracownika żłobka przekazuje się niezwłocznie organowi prowadzącemu oraz rodzicom dzieci z grupy, która pozostawała pod opieką tego pracownika.
10. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od grupy i umieszcza w wyznaczonym pomieszczeniu.
11. W wyznaczonym pomieszczeniu dziecko przebywa pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora przedszkola.
12. Pracownik przebywający z dzieckiem zobowiązany jest przed wejściem do pomieszczenia ubrać fartuch z długim rękawem, jednorazowe rękawiczki i maseczkę ochronną.
13. Powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych dziecka w celu pilnego odebrania dziecka z placówki. Powiadamia się właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną.
14. Należy wstrzymać się od przyjmowania dzieci i stosować się ściśle do wyznaczonych instrukcji i poleceń stacji sanitarno-epidemiologicznej.
15. Obszar w którym poruszała się osoba z objawami zakażenia należy gruntownie wysprzątać i zdezynfekować.
16. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika żłobka objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku przedszkola.
17. Numery kontaktowe:

    • Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu
     Telefon alarmowy całodobowy: 604958325
    • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich
     Telefon alarmowy całodobowy: 501723252
    • Organ prowadzący - Gmina Zawadzkie
     Telefon kontaktowy: 77 46 23 100 lub 77 46 23 106
    • Dyrektor żłobka
     Telefon kontaktowy: 77 40 71 740


Aby ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem należy:

1. Często myć ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i    przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.  

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu  i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.  

3. Zachować bezpieczną odległość   
Należy zachować co najmniej 2 metry odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.  

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa  z powierzchni na siebie.  

5. Będąc chorym, mając: katar, gorączkę, kaszel,
NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do placówki, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. 

 


Procedura postępowania dotycząca organizacji opieki w placówce:

1. Jedna grupa dzieci przebywa w jednej wyznaczonej sali z przyporządkowanymi opiekunami.
2. Osoby z poszczególnych grup nie powinny się stykać ze sobą.
3. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5m2.
4. Z sal należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
5. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę.
7. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący minimum 1,5 metra.
8. Personel pomocniczy i kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
9. Rodzice/opiekunowie prawni biorą na siebie pełną odpowiedzialność  za decyzję posłania dziecka do placówki i świadomi jakie ryzyko zachorowania na COVID-19 niesie za sobą taka decyzja.
10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci do/z placówki muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 metra.
11. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem lub w ostępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 metra. Należy przy tym rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (zakryte usta i nos, jednorazowe rękawiczki, dezynfekcja rąk).
12. Osoby powyżej 60 roku życia nie powinny przyprowadzać/odbierać dzieci ze żłobka.
13. Dzieci do placówki przyprowadzane/odbierane są tylko przez osoby zdrowe. Dziecko przyprowadza/odbiera tylko jedna osoba.
14. Do placówki może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, a także z katarem, kaszlem, gorączką.  
15.  Każda grupa wyposażona jest w termometr.
16. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka.
17. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w żłobku do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
18. Z rodzicami/opiekunami dzieci kontaktuje się telefonicznie dyrektor placówki lub opiekun grupy.
19.  Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przekazać opiekunce grupy, do której uczęszcza jego dziecko aktualne telefony kontaktowe.
20. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy je odizolować w wyznaczonym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka ze żłobka.
21. Zaleca się korzystanie z placu zabaw na terenie placówki zachowując możliwie maksymalną odległość i zmianowość grup.
22. Zabrania się korzystania z piaskownicy.
23. Po skorzystaniu z placu zabaw należy go wymyć i zdezynfekować.
24. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
25. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
       


Procedura postępowanie w zakresie higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni:

1. Na terenie placówki obowiązuje obligatoryjna dezynfekcja rąk osób wchodzących do żłobka płynem do dezynfekcji rąk umieszczonym w pomieszczeniu wózkarni.
2. Wszystkie osoby wchodzące do placówki obowiązkowo muszą posiadać założoną maseczkę ochronna i jednorazowe rękawiczki. Przepis nie dotyczy osób poniżej 4 roku życia.
3. W placówce obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem.

4. Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są do umycia rąk, a w szczególności:
   - przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
   - po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
   - po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
   - po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
   - po skorzystaniu z toalety,
   - po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
   - po jedzeniu, piciu,
   - po kontakcie z pieniędzmi.
5. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach   szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk dołączonej w PDFzałącznik nr 1.pdf (54,78KB).
6. Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach.
7. Łazienki dla pracowników wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk, dezynfekcję rąk należy przeprowadzić na zasadach opisanych w PDFzałącznik nr 2.pdf (110,26KB).
8. Organizując dziecku miejsce do spania należy zachować dystans pomiędzy    leżakami/łóżeczkami. Po zakończeniu odpoczynku należy je zdezynfekować.
9. Zabawki należy umyć i zdezynfekować po każdym użyciu przez dziecko.
10. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
11. Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia, po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w instrukcji dezynfekcji sprzętów – PDFzałącznik nr 5.pdf (121,92KB) do niniejszej procedury.
12. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środków do dezynfekcji przechowywanych w miejscach niedostępnych dla dzieci.
13. Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.
14. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 15. W placówce prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, blatów, stolików, krzeseł, nocników, łazienek – załącznik nr 6.
16. Pracownicy placówki są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony indywidualnej.
17. Pracownicy na terenie placówki nie muszą mieć założonej maseczki ochronnej, rękawiczek, natomiast wydając i odbierając dziecko obowiązuje ich założenie środków ochrony indywidualnej.
18. Zakładając i zdejmując maseczkę należy postępować zgodnie z odpowiednią instrukcją - PDFzałącznik nr 3.pdf (160,92KB)
19. Nakładając i zdejmując rękawiczki należy postępować zgodnie z odpowiednią instrukcją - PDFzałącznik nr 4.pdf (258,35KB)
20. W szatni pracowniczej w tym samym momencie mogą przebywać maksymalnie  dwie osoby.
21. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je odpowiednimi środkami. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu  się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić dotykane przedmioty lub powierzchnie.
22. Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa  z powierzchni na siebie.

 


Procedura postępowanie w zakresie gastronomii:

1. Pracowników kuchni obowiązuje zachowanie dystansu wynoszącego minimum  1,5 metra.
2. Pracownicy kuchni nie mają bezpośredniej styczności z osobami opiekującymi się dziećmi.
3. Pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony indywidualnej.
4. Naczynia, sztućce, narzędzia kuchenne myte są w zmywarce w temperaturze minimum 60 stopni C, a następnie wyparzane.
5. Dostawcy artykułów spożywczych zachowują dystans społeczny wynoszący minimum 2 metry, przekazując dostarczone zamówienie w wyznaczonym miejscu.
6. Dostawcy przestrzegają bezwzględnie zasad higieny.
7. Intendent zobowiązany jest, po dokonaniu zakupu produktów w opakowaniach, umyć lub zdezynfekować te opakowania przed umieszczeniem ich na półkach magazynu.
8. Posiłki wydawane są do sali, a dostarcza je personel pomocniczy, po zakończonym posiłku odwozi naczynia na zaplecze kuchenne.
9. Wydawanie naczyń i posiłków odbywa się wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu.
10. Osoba rozdzielająca jedzenie dla dzieci zobowiązana jest robić to w   jednorazowych rękawiczkach  i w maseczce ochronnej.
11.Opiekunowie grupy odpowiadają za bezpieczną organizację spożywania przez dzieci posiłku.
12. Stoliki i krzesełka używane przez dzieci do spożycia posiłków należy natychmiast umyć i zdezynfekować.
13. Przestrzegane są wszelkie instrukcje i procedury związane z bhp, higieną sanitarną, dezynfekcją oraz zasadami HACCP obowiązującymi na terenie żłobka.                                                                                      

 

Kilka słów do Rodziców:

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w żłobku, przekaż dyrektorowi lub opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. Pamiętaj! Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nie posyłania dziecka do instytucji. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz mu temperaturę.
Przestrzegaj bezwzględnie procedur bezpieczeństwa.

 

Rodzice potwierdzają w oświadczeniu   - PDFzałącznik nr 7.pdf (224,37KB), że:
    • zostali zapoznani z Procedurą postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia COVID-19 na terenie Żłobka Publicznego w Zawadzkiem w zakresie przyprowadzania i odbierania dzieci, a także ich pobytu w placówce;
    • dziecko przyprowadzane do żłobka nie ma objawów zachorowania na COVID - 19 czyli: nie kaszle, nie ma gorączki oraz zaczerwienionego gardła oraz innych objawów chorób dyskwalifikujących przyjęcie dziecka do przedszkola (np. biegunka, silne bóle itp.);
    • dziecko nie przebywa w rodzinie objętej kwarantanną lub izolacją oraz leczeniem związanym z zachorowaniem na COVID-19 oraz nie miało kontaktu z osobami objętymi kwarantanną lub izolacją oraz leczeniem związanym z zachorowaniem na COVID-19;
    • w przypadku wystąpienia objawów sugerujących chorobę, dziecko nie będzie przyprowadzane do placówki;
    • dziecko będzie przyprowadzane i dobierane przez osoby zdrowe;
    • wyraża zgodę/nie wyraża zgody na regularne mierzenie temperatury ciała dziecka;
    • znane mi są zagrożenia związane z ryzykiem zachorowania na COVID-19, a dziecko będzie przyprowadzane i odbierane tylko i wyłącznie przez osoby zdrowe; - PDFzałącznik nr 7.pdf (224,37KB)

 

 

Wersja XML